Warunki Korzystania

11 styczeń 2020

Healint (“Healint”, “My”, “Nas”, “Nasz”), twórcy Migraine Buddy, chcieliby, abyś zapoznał się z niniejszymi Warunkami korzystania, wraz z Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi dokumentami, które zostały dołączone. Określają one zasady i warunki, na których użytkownik lub dowolni użytkownicy upoważnieni do korzystania na swoim koncie mogą uzyskiwać dostęp i korzystać z produktów i usług oferowanych lub obsługiwanych przez firmę Healint, w tym produktów i usług świadczonych przez naszą Stronę trzecią (“Warunki korzystania”, ” Umowa”). Nasze produkty i usługi obejmują aplikację Migraine Buddy (“Aplikacja”), nasze strony internetowe (app.migrainebuddy.com i www.migrainebuddy.com, “Strony internetowe”) oraz wszelkie usługi, które tobie świadczymy przez Aplikację lub praktyki obsługi klienta. (“Usługi”) lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług/treści (“Dostawcy zewnętrzni”).

Abyś mógł korzystać z naszej aplikacji, stron internetowych i usług, przed rozpoczęciem lub autoryzacją użytkowników pod swoim kontem, przeczytaj uważnie Warunki korzystania. Rejestrując się w celu korzystania z tych produktów i usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania w swoim imieniu i wszystkich upoważnionych użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie możesz uzyskiwać dostępu, używać ani autoryzować korzystania z Aplikacji, stron internetowych i Usług.

Okresowo prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania, ponieważ każde zagadnienie w niniejszej Umowie może ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnej chwili.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 11 styczeń 2020 roku.

I. Postanowienia ogólne
II. Szczególne postanowienia dotyczące Aplikacji, Stron internetowych i Usług
III. Szczególne postanowienia dotyczące Zewnętrznych dostawców

IV. Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

I.1. Korzystanie z Aplikacji, Stron internetowych i Usług

Healint dostarcza Aplikację, Strony internetowe i Usługi, aby pomagać osobom cierpiącym na migreny w samodzielnym zarządzaniu ich stanem zdrowia. Nasza Aplikacja, Strony internetowe i Usługi wymagają aktywnego zaangażowania i uczestnictwa. Rozumiesz, że pomimo twoich wysiłków wyniki poszczególnych użytkowników z różnych powodów będą różne. Nie możemy zagwarantować, że z powodzeniem będziesz zarządzać swoim stanem zdrowia lub będziesz odpowiedzialny za wszelkie problemy zdrowotne, które mogą pojawić się podczas lub w związku z korzystaniem z naszej aplikacji, stron internetowych lub usług. Możemy również wykorzystywać strony trzecie, w całości lub w części, do dostarczania naszych produktów i usług.

I.2. Rejestracja

Musisz zarejestrować się w Aplikacji, na Stronach internetowych i w Usługach i podać określone informacje o sobie. Wszystkie informacje, które zbieramy o tobie w związku z Aplikacją, Stronami internetowymi i Usługami, podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystając z Aplikacji, Stron Internetowych i Usług, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podjęte przez nas w odniesieniu do twoich informacji zgodnie z Polityką Prywatności.

Otrzymasz konto użytkownika, które wymaga nazwy użytkownika (adresu email) i hasła. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują na twoim koncie użytkownika. Użytkownik: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność i stosowność wszystkich dostarczanych danych; (ii) zachować poufność hasła i informacji o koncie użytkownika; (iii) dołoży wszelkich starań, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Aplikacji, stron internetowych i usług oraz korzystaniu z niej, i niezwłocznie powiadomi Healint o każdym takim nieuprawnionym użyciu; oraz (iv) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, stanowych i federalnych w zakresie korzystania z Aplikacji, Stron Internetowych i Usług.

I.3. Okres obowiązywania

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się po pomyślnej rejestracji oraz aktywacji Aplikacji, Stron internetowych i Usług przez Healint i będzie trwała do chwili zaprzestania korzystania z Aplikacji, Stron internetowych lub Usług, chyba że w rejestracji określono inaczej. W przypadku części podlegających ograniczeniom, niniejsza Umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne równoważne warunki, o ile nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w sposób dopuszczony w niniejszym dokumencie.

I.4. Zakończenie

(I) Healint zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji użytkownika z dowolnego powodu, może również zawiesić lub przerwać dostęp do Aplikacji, Stron internetowych i Usług, jeśli (a) naruszono którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, lub (b) zaangażowano się w jakiekolwiek zachowanie, które Healint określa, według własnego uznania, że może mieć niekorzystny wpływ na Migraine Buddy lub jego reputację.

(II) Możesz zakończyć niniejszą Umowę, według uznania, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Healint, Stron trzecich lub w ramach obowiązującego procesu anulowania. Firma Healint może zakońćzyć Umowę, według uznania, po uprzednim sześćdziesięciodniowym (60) pisemnym zawiadomieniu.

(III) Po zakończeniu Umowy nie będziesz miał dłużej dostępu do Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Oprócz wypowiedzenia, Healint zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich dostępnych mu środków zaradczych.

I.5. Gwarancja

Healint gwarantuje dostarczanie płatnych treści zgodnie z warunkami §10.4.8 Singapurskiego Prawa Handlowego.

I.6. Własność intelektualna

Z wyjątkiem ograniczonej licencji i praw użytkowania wyraźnie przyznanych w ramach niniejszej Umowy, wszystkie tytuły i prawa w Aplikacji, na Stronach internetowych i w Usługach, w tym prawa własności do patentów (rejestracje, odnowienia i oczekujące aplikacje), prawa autorskie, znaki towarowe, handel tajemnice, sprzęt komputerowy Healint lub Stron trzecich, inna technologia, wszelkie pochodne i cała dobra wola związane z powyższymi zastrzeżeniami stanowią wyłączną własność Healint i/lub odpowiedniej Strony trzeciej.

I.7. Poufność

Będziemy wykorzystywać i chronić twoje dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności dostępną w III. Polityce prywatności. Zobowiązujesz się nie ujawniać ani nie udostępniać żadnych poufnych informacji firmy Healint, które obejmują niepubliczne informacje dotyczące oprogramowania, dokumentacji lub informacji dotyczących cen, rabatów, niniejszej Umowy, błędów w Oprogramowaniu oraz innych konkurencyjnych lub zastrzeżonych danych (np. informacje biznesowe, techniczne lub finansowe) lub informacje zawarte w uzasadnionej osobie są poufne, bez pisemnej umowy Healint.

I.8. Informacje niepoufne

Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków określonych w naszej Polityce prywatności, wszelkie inne informacje lub materiały, które przesyłasz do nas zapośrednictwem Aplikacji, Stron internetowych i Usług, takie jak wszelkie pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą uważane za niepoufne i nie będziemy mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Będziemy mogli wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej komunikacji w dowolnym celu, w tym między innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów.

I.9. Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki Aplikacji, Strony Internetowe i usługi Migraine Buddy, grafika i logo używane w związku z Aplikacją, Stronami internetowymi i Usługami są znakami towarowymi ich właścicieli. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo lub licencja w odniesieniu do żadnego ze wspomnianych wyżej znaków towarowych ani żadnego wykorzystania takich znaków towarowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że cały tekst, grafika, zdjęcia, znaki towarowe, logotypy, interfejsy wizualne, grafika, kod komputerowy i wszystkie inne powiązane treści zawarte w Aplikacji, Stronach internetowych i Usługach należą do firmy Healint, jej usługodawców lub innych podmiotów zewnętrznych. Są chronione przepisami dotyczącymi handlu, praw autorskich, patentów i znaków towarowych oraz różnych innych praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Wszelkie powielanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne udostępnianie materiałów dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji, Stron internetowych i Usług, w całości lub w części, jest surowo zabronione. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, żadna część Aplikacji, Stron internetowych i Usług oraz treści nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, rozpowszechniane lub przesyłane w jakikolwiek sposób (w tym “mirroring” ) do jakiegokolwiek innego komputera, serwera, usługi lub innego medium do publikacji lub dystrybucji lub do jakiegokolwiek komercyjnego przedsiębiorstwa, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Healint lub właściwego właściciela.

I.10. Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Aplikacja, Strony internetowe i Usługi są dostarczane “w stanie takim, w jakim są”, a korzystanie z Aplikacji, Stron internetowych i Usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Odpowiedzialność firmy Healint ogranicza się do przypadków umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Firma Healint nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzeń fizycznych lub szkód zdrowotnych, za które odpowiada firma Healint. W przypadku, gdy odpowiedzialność dotyczy wyłącznie firmy Healint, odpowiedzialność taka dotyczy również jej przedstawicieli. Firma, jej management, dyrektorzy, pracownicy, agenci, kontrahenci lub zewnętrzni dostawcy usług wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji dotyczących tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności integralności lub kompletności treści, treści stron trzecich lub że aplikacja, strony internetowe lub usługi będą wolne od błędów lub nieprzerwane. Żadne ustne porady ani pisemne informacje przekazane przez firmę, jej managerów, dyrektorów, pracowników, agentów, kontrahentów lub zewnętrznych dostawców usług nie spowodują powstania gwarancji.

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo lub politykę publiczną, firma, jej managerowie, dyrektorzy, pracownicy, agenci, wykonawcy lub zewnętrzni dostawcy usług w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za żadne (1) kwoty przekraczające opłaty uiszczone w trakcie obowiązującego okresu lub (2) pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z aplikacji, stron internetowych i usług, w tym między innymi polegania przez użytkownika na wszelkich informacjach uzyskanych z Aplikacji, Stron internetowych i Usług, niezależnie od tego, formy działania.

I.11. Linki

Healint odpowiada wyłącznie za własne treści. W przypadku, gdy Healint zapewnia dostęp do usług online/sklepów internetowych Stron trzecich za pośrednictwem łączy, Healint nie ponosi odpowiedzialności za takie treści Stron trzecich. Healint nie będzie traktowało treści innych jako własnych. Jeśli użytkownik jest zdania, że pewne treści naruszają jego prawa, powinien zgłosić to na adres support@healint.com.

I.12. Przesłana treść

Tam, gdzie Healint daje użytkownikowi możliwość publikowania jego treści, na przykład przesyłania na forum, obowiązują następujące warunki: przesłana przez użytkownika treść (komentarze, filmy, zdjęcia) są dostępne dla wszystkich użytkowników. Ponieważ Healint nie może sprawować bezpośredniej kontroli nad treścią, wynika z tego, że Healint nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za zawartość, dokładność i formę takiej treści.

Użytkownik jest odpowiedzialny za własne treści.

W odniesieniu do przesłanych przez siebie treści użytkownik przyznaje Healint bez prawa do przeniesienia, nieograniczone prawo użytkowania i eksploatacji (tzn. także w celach cytowania i odniesień) pod względem czasu, przedmiotu i miejsca. Healint nie jest zobowiązane do udostępniania treści. Healint może w każdej chwili odmówić, przenieść, skrócić lub usunąć zawartość użytkownika. Gwarantujesz firmie Healint, że nie będzie przesyłać żadnych treści, których wkład, publikacja lub wykorzystanie narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. W szczególności wykluczone są treści o charakterze rasistowskim, pornograficznym, poniżającym, obrażającym i naruszającym powszechną przyzwoitość. W szczególności gwarantujesz, że przesłana zawartość nie narusza żadnych (w szczególności własności intelektualnej) praw Stron trzecich oraz że nie ma jedynie przejściowego prawa użytkowania do reprodukcji, dystrybucji lub udostępniania.

Zobowiązujesz się do zabezpieczenia i niedziałania na szkodę Healint, jej agentów w

odniesieniu do wszystkich ważnych roszczeń, które są oparte na nielegalnych treściach. Zobowiązujesz się również do zapewnienia pełnej satysfakcji z powodu spowodowanej szkody, obejmuje to również koszty koniecznej i właściwej obrony prawnej. W przypadku gdy Strona trzecia domaga się naruszenia swoich praw, firma Healint ma prawo do przekazania przechowywanych twoich danych kontaktowych.

I.13. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i utrzymywać Healint, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, Strony trzecie, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców i dostawców bez szkody z powodu jakichkolwiek roszczeń, działań lub żądań, zobowiązań, w tym, bez ograniczeń, rozsądnych przepisów prawnych. Opłaty, które rzekomo wynikają z korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i Usług oraz Usług Stron trzecich.

I.14. Różne

Wszyscy pozostali użytkownicy wyrażają zgodę (1), że wszelkie kwestie związane z dostępem do Aplikacji, Stron internetowych i Usług, w tym wszelkie spory, będą regulowane przez prawo Singapuru bez względu na przepisy kolizyjne (2) osobistą jurysdykcję oraz (3) zrzekają się wszelkich zastrzeżeń do takiej jurysdykcji lub miejsca i prawa do sądu przez sąd przy każdym postępowaniu sądowym dotyczącym jakiegokolwiek sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikającego lub odnoszącego się do niniejszych warunków i produktów lub usług.

Niezdolność Healint do nalegania lub egzekwowania ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków korzystania nie będzie interpretowana jako zrzeczenie się przez Healint jakiegokolwiek przepisu lub jakiegokolwiek prawa do egzekwowania niniejszych Warunków korzystania, ani też żadnego postępowania między Healintem a tobą lub jakakolwiek inna strona będzie uważać, że zmienia dowolne postanowienie niniejszych Warunków korzystania. Postanowienia niniejszych Warunków korzystania można oddzielić. Nieważność, w całości lub w części, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność któregokolwiek z jej postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług są w posiadaniu sądu lub innego trybunału posiadającego jurysdykcję kompetentną do unieważnienia lub niewykonania, takie postanowienia będą ograniczone lub usunięte w niezbędnym minimalnym zakresie i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla intencję niniejszych Warunków korzystania, aby niniejsze Warunki korzystania pozostały w pełnej mocy. Aplikacja, Strony internetowe i Usługi nie są dostępne dla wszystkich osób ani we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Każda oferta dotycząca dowolnego produktu lub usługi jest nieważna, gdy jest zabroniona.

Wszędzie tam, gdzie niniejsze Warunki użytkowania odnoszą się do osób fizycznych wyłącznie w formie męskiej, takie odniesienie odnosi się zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. W przypadku odniesienia do indywidualnych osób fizycznych należy użyć odpowiedniej formy płci.

I.15. Język

Strony potwierdzają, że uzgodniły, że niniejsza Umowa i wszystkie powiązane dokumenty zostaną sporządzone w języku angielskim.

II. Przepisy szczególne dotyczące Aplikacji, Stron internetowych i Usług Licencja

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Healint przyznaje Użytkownikowi

niewyłączne, nieprzenoszalne, nie podlegające licencjonowaniu, odwołalne i ograniczone prawo do dostępu i korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i Usług oraz wszelkiej dokumentacji udostępnionej przez Healint wyłącznie do celów osobistego korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Aplikacja, Strony internetowe i Usługi są obsługiwane przez technologię, oprogramowanie i pewną treść dostarczaną elektronicznie. Zgadzasz się, że nie będziesz dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować, tłumaczyć ani w inny sposób próbować uzyskać dostępu do kodu źródłowego jakiegokolwiek aspektu Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Nie będziesz kopiować, powielać, zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych ani modyfikować w inny sposób Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Użytkownik nie będzie dzierżawić, pożyczać, udzielać podlicencji, dystrybuować ani w inny sposób zapewniać innym dostępu do jakiegokolwiek aspektu Aplikacji, Stron internetowych i Usług z wyjątkiem upoważnionego użytkownika. Inne niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie, licencja lub inne prawa do lub do Aplikacji, Stron internetowych i Usług nie są przyznawane, a wszystkie takie licencje i prawa są niniejszym wyraźnie zastrzeżone.

III. Przepisy szczególne Dostawców Stron trzecich

III.1. Korzystanie z usług/treści przez Dostawców Stron trzecich

Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że możesz, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Usługi, mieć możliwość uzyskania Usług od jednej lub więcej Stron trzecich usług lub treści (“Dostawcy Stron trzecich”). Korzystanie z tych Usług Stron trzecich będzie wymagać twojej zgody na określone dodatkowe warunki określone przez odpowiedniego Dostawcę będącego stroną trzecią. Te dodatkowe zasady i warunki będą dostępne i poinformują cię kiedy i czy korzystasz z Dostawcy Strony trzeciej.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadza się, że możemy angażować i włączać usługi/treści dostawców zewnętrznych, aby pomóc w świadczeniu i/lub ulepszaniu usług. Niniejszym wyrażasz zgodę i upoważniasz nas do delegowania udzielonych przez nas upoważnień takim Dostawcom Stron trzecich, jeśli uznamy to za konieczne w celu świadczenia tobie Usług. Będziesz czerpać przyjemność z usług/treści dostarczanych przez Dostawców Stron trzecich tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na ich warunki użytkowania.

III.2. Odszkodowanie

Przyjmujesz do wiadomości, że Dostawcy Stron trzecich są niezależnymi kontrahentami zgodnie z postanowieniami umowy. Nie zapewniamy ani nie sprawujemy żadnej kontroli ani nadzoru nad działaniami Dostawców Stron trzecich w zakresie świadczenia usług/treści Stron trzecich dla użytkownika. Przyjmujesz również do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za działania wykonywane w Usługach Dostawców Stron trzecich, nawet jeśli logujesz się za pośrednictwem naszej Strony lub strony są z nią powiązanej.

W przypadku, gdy wykonanie Usług Stron trzecich wymaga ujawnienia i/lub dostępu do Treści Użytkownika, zgadzasz się nie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia ze strony Dostawców Stron trzecich, w tym między innymi za straty i/lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku ujawnienia i/lub dostępu do treści przez Dostawców Stron trzecich.

Przyjmujesz również do wiadomości i akceptujesz, że Dostawca będący Stroną trzecią może zmieniać, modyfikować lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, Usług Stron trzecich, z których korzystasz, bez powiadomienia. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić cię w rozsądnym terminie, jeśli i kiedy dowiemy się o takich zmianach, modyfikacjach, zawieszeniu i/lub zaprzestaniu świadczenia usług Stron trzecich.

IV. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki związane z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Pobierając, uzyskując dostęp do Aplikacji, Stron internetowych lub Usług lub korzystając z nich w związku z Aplikacją, Stronami internetowymi lub Usługami, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności. W odniesieniu do danych zebranych za pośrednictwem Aplikacji, Healint jest administratorem danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub w przypadku pożądanych działań związanych z ochroną prywatności, prosimy o kontakt z Nicolas Paris pod numerem +65 8657 9176.

IV.1. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności będzie oznaczać twoją Umowę z warunkami takiej zmienionej Polityki prywatności.

IV.2. Jakie dane gromadzimy

Gromadzimy dwa główne rodzaje danych: Dane ograniczone i Wspólne statystyki. Wspólne statystyki są widoczne dla osób niezarejestrowanych, które chcą dołączyć do Migraine Buddy. Publikujemy publicznie udostępnione statystyki w całości po pełnym procesie anonimizacji, który sprawia, że statystyki są niemożliwe do zidentyfikowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz społeczności Migraine Buddy. Wspólne statystyki mogą podawać liczbę pacjentów w danym leczeniu lub liczbę pacjentów, u których występuje dany objaw. Ograniczone dane nie są automatycznie udostępniane ani wyświetlane innym użytkownikom ani stronom trzecim. Ograniczone dane są dostępne tylko dla użytkowników i Healint i nie są udostępniane nikomu spoza społeczności Migraine Buddy.

Shared Statistics are comprised of the information that we collect when:

● Dodajesz informacje biograficzne

Możesz dostosować przygodę związaną z Migraine Buddy, rejestrując informacje biograficzne, takie jak: płeć, wiek (odliczony od daty urodzenia), lokalizacja (miasto, województwo i kraj).

● Zapisujesz wydarzenie w swoim Dzienniku

Pełne korzystanie Migraine Buddy wymaga zapisywania informacji związanych z migrenami, takimi jak intensywność bólu, lokalizacja bólu, objawy, wyzwalacze, leki, ulgi, miesiączka, itp.

● Dziel się swoimi doświadczeniami

Migrena Buddy, podobnie jak większość społeczności internetowych, mamy forum publicznym, a użytkownicy uznają i akceptują fakt, że wszelkie informacje udostępniane przez pola tekstowe (np. forum, oceny leczenia, ankiety, adnotacje, czasopisma, kanały, raporty o zdarzeniach niepożądanych) lub obrazy mogą być włączone do wspólnych statystyk użytkowników (które są w pełni anonimowe i zbiorcze oraz mogą być udostępniane lub wyświetlane innym). Osobiste notatki, które możesz zapisywać w Migraine Buddy są ograniczonymi danymi.

Ograniczone dane to informacje, które zbieramy, gdy:

● Tworzysz konto Buddy Migreny

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych zebranych przez Urządzenie, musisz utworzyć konto Migraine Buddy. Podczas tworzenia konta Migraine Buddy prosimy o podanie niektórych danych osobowych, w tym adresu email i hasła. Twój adres email zostanie wykorzystany do zalogowania się na twoje konto.

Możesz także utworzyć konto Migraine Buddy, używając innych danych uwierzytelniających, takich jak Facebook lub Google. Poprosimy o wyrażenie zgody na dostęp do podstawowych informacji z tego konta, takich jak twoje imię i nazwisko. Możesz przestać udostępniać nam te informacje w dowolnym momencie, usuwając dostęp Migraine Buddy do tego konta.

● Dodajesz informacje do swojego profilu

Możesz dostosować doświadczenie związane z Migraine Buddy, dodając do konta inne rodzaje informacji, takie jak: imię, nick, data urodzenia lub notatki osobiste. 

Tylko twoja płeć i twój wiek odjęty od twojej daty urodzenia mogą być uwzględnione we Wspólnych statystykach. 

● Synchronizujesz swoje urządzenie

Po zsynchronizowaniu urządzenia za pośrednictwem Migraine Buddy dane zapisane w urządzeniu na temat twojej aktywności są przesyłane z urządzenia na nasze serwery. Dane te są przechowywane i wykorzystywane do świadczenia Usług i są powiązane z twoim kontem. Za każdym razem, gdy następuje synchronizacja, rejestrujemy dane dotyczące transmisji. Niektóre przykłady danych dziennika to czas i data synchronizacji, poziom baterii urządzenia i adres IP używany podczas synchronizacji.

● Kontaktujesz się z nami, aby uzyskać pomoc

Za każdym razem, gdy kontaktujesz się z Healint w celu uzyskania pomocy, zapisujemy twój adres email wraz z dodatkowymi informacjami, które podasz w swoim żądaniu, abyśmy mogli udzielić ci pomocy i ulepszyć Usługi. Jeśli skontaktujesz się z nami, gdy jesteś już zalogowany na swoje konto, formularz internetowy automatycznie wypełnia te informacje, więc nie musisz wpisywać go ręcznie. Możesz także skontaktować się z Healint na forach publicznych, takich jak Twitter lub Facebook. Nie możemy jednak zachować poufności twojej komunikacji, jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem tych kanałów.

● Zapraszaj znajomych

Możesz zaprosić swoich znajomych, którzy już są użytkownikami Migraine Buddy lub zaprosić znajomych, którzy jeszcze nie dołączyli. Możesz zaprosić znajomych na kilka sposobów, podając na przykład ich adresy email lub dostęp do kont sieci społecznościowych lub z listy kontaktów w telefonie. Gdy udostępnisz nam informacje kontaktowe Znajomych, aby dodać je jako znajomego, użyjemy go tylko w tym celu. Nie przechowujemy listy kontaktów telefonu i jest ona usuwana natychmiast po użyciu w tym celu.

● Aktywujesz funkcje lokalizacji

Aplikacja i usługi obejmują funkcje, które wymagają gromadzenia określonych danych o lokalizacji, w tym sygnałów GPS, w celu wykrycia parametrów pogody (wilgotności, ciśnienia, temperatury), które mogą wyzwalać migrenę. Zbieramy dane tego typu tylko po aktywowaniu funkcji lokalizacji. Przestajemy zbierać tego typu dane po dezaktywacji funkcji. Przechowujemy te informacje na koncie Migraine Buddy.

● Zapisujesz dane osobowe w Migraine Buddy

○ Podczas nagrywania określonych notatek lub informacji osobistych związanych z twoimi wpisami dotyczącymi migreny zapisują ograniczone dane.

IV.3. Jak korzystamy z Ograniczonych danych

Możemy wykorzystywać twoje Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres email, do:

● Odpowiadania na pytania, komentarze i posty na różnych platformach, takich jak media społecznościowe lub wysyłania newslettera, aby poinformować cię o naszych obecnych i nadchodzących usługach.

● Przesyłania nam wiadomości i informacji o migrenie opartych na badaniach, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować.

● Umożliwienia wysyłania wiadomości lub zaproszeń do znajomych za pośrednictwem Aplikacji.

Co uważamy za stosowne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem (b) w celu dostosowania się do procesu prawnego; © aby odpowiedzieć na prośby władz publicznych lub rządowych, w tym władz publicznych lub rządowych poza krajem zamieszkania.

IV.4. Jak korzystamy ze Wspólnych statystyk

Korzystając, uzyskując dostęp i wprowadzając informacje do Aplikacji, na Stronach internetowych i w Usługach, zgadzasz się, że wszelkie dane, które wprowadziłeś lub które możesz wprowadzić w przyszłości, do Aplikacji, Stron Internetowych i Usług, jak również wszelkie dane, które możesz wprowadzić do powiązanych funkcji lub Usług Aplikacji, które nie są obecnie obecne w Aplikacji, ale które mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie w przyszłości, wyrażasz zgodę na kompilowanie, przetwarzanie, analizowanie oraz anonimowe ujawnianie wynikowych statystyk do Stron trzecich.

Łączenie statystyk użytkowników pozwala nam ulepszać usługi poprzez dostarczanie informacji, które mogą nie tylko pomóc użytkownikom i lekarzom zrozumieć przyczyny migreny, ale także pokazać, jak populacja reaguje na metody leczenia i leki. Głównym celem gromadzenia danych jest pomoc i dalsze badania nad migreną, a także doskonalenie i określanie ilościowe naszych usług. Zamiast tych celów wyżej wymienione zestawienie, przetwarzanie, analiza i anonimowe ujawnianie statystyk mogą być prowadzone w celu:

1) Opracowywanie anonimowych zbiorczych raportów, analiz, wykresów, tabel, infografik w celu:

● Rozwijanie i ulepszanie wyszukiwarek crowdsourcingu (ilu użytkowników rejestruje określone słowo)

● Współpraca z zewnętrznymi agencjami badawczymi w celu ulepszenia algorytmów i opracowania nowych zindywidualizowanych algorytmów mających na celu poprawę twoich doświadczeń, w tym przewidywanie migreny, wykrywanie aktywności i uczenie wyzwalające bez ograniczania się do nich.

● Porównywanie różnych grup populacyjnych migren dla naszego zrozumienia, jak również dla komunikacji i świadomości migreny.

● Uczestniczenie w badaniach akademickich z publikacją wynikową, sponsorowaną przez Healint lub Stronę trzecią (por. ujawnianie w pełni zanonimizowanych statystyk stronie trzeciej)

W każdej chwili możesz zrezygnować, wchodząc w “Mój profil” i dostosowując przycisk wyszukiwania usługi “opt-in”.

2) Udoskonalanie algorytmów Healint w celu:

● Ulepszenie automatycznego zapamiętywania i powiązanych usługi

● Tworzenie grup lub niestandardowych wzorów

W każdej chwili możesz zrezygnować, wchodząc w “Mój profil” i dostosowując przycisk wyszukiwania usługi “opt-in”.

3) Kwantyfikowanie sposobu korzystania z usług Healint

4) Opracowywanie konsekwentnie powiązanych nowych produktów, usług i funkcji, które mogą być wykorzystywane do ulepszania Aplikacji lub mogą być sprzedawane tobie lub Stronie trzeciej.

Healint może również okresowo prosić użytkowników o wypełnienie krótkich ankiet dotyczących ich doświadczeń (w tym pytań dotyczących Aplikacji, Stron internetowych i Usług). Odpowiedzi ankiet są analizowane w połączeniu ze wspólnymi statystykami użytkowników i udostępniane Stronom trzecim. Udział użytkownika w tych ankietach nie jest wymagany, a odmowa uczynienia tego nie wpłynie na doświadczenie użytkownika w Aplikacji, Stronach internetowych lub Usługach.

Niektóre obszary naszej Aplikacji (np. dział “Przyjaciele”), Strony internetowe lub Usługi są świadczone przy wsparciu Stron trzecich. Te Strony Trzecie mogą mieć niekorzystne wymagania dotyczące zgłaszania zdarzeń, które odnoszą się do produktów regulowanych używanych przez użytkowników naszej społeczności, a Healint pomaga takim Stronom trzecim zgłaszającym niepożądane zdarzenia do agencji regulacyjnych.

Wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji będą traktowane z zachowaniem całkowitej anonimowości, a wszelkie informacje statystyczne, które zostaną przekazane Stronie trzeciej w formie, w tym między innymi raporty zbiorcze, nie będą zawierać żadnych danych osobowych, w tym imienia, nazwiska , email, numer telefonu, datę urodzenia osoby, która pobrała, uzyskała dostęp i wykorzystała Usługi związane z Aplikacją (“Użytkownik”).

IV.5. Ujawnianie statystyk i danych Stronie trzeciej

Dane statystyczne i/lub dane mogą zostać ujawnione Stronie trzeciej w następujących przypadkach:

1) W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować firmy lub aktywa. W przypadku sprzedaży, fuzji, reorganizacji, rozwiązania lub podobnych zdarzeń związanych ze wszystkimi lub częścią naszej działalności lub aktywów, dane osobowe i dane mogą być częścią przekazanych aktywów.

2) Możemy również ujawnić twoje dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby (i) wykonać zobowiązanie prawne, (ii) chronić i ochraniać nasze prawa lub własność, (iii) działać w nagłych okolicznościach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Usług lub społeczeństwa.

3) W pełni zanonimizowane statystyki pochodzące z gromadzenia danych mogą być zawarte w anonimowych i zbiorczych raportach, analizach, wykresach, tabelach i infografikach w celu wsparcia badań i świadomości migreny. Więcej w Jak wykorzystujemy twoje dane, 1).

Przechowujemy Twoje dane osobowe, pod warunkiem posiadania konta Migraine Buddy. Po usunięciu konta Migraine Buddy wszystkie dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

IV.6. Jak edytować lub modyfikować dane

Dane osobowe i dane, które podajesz do Healint, możesz modyfikować z konta Migraine Buddy (np. zmieniać adres email użytkownika z profilu Migraine Buddy). Jeśli usuniesz dane z konta, nie będzie ono dłużej wyświetlane. Kopie zapasowe tych danych pozostaną powiązane z kontem Migraine Buddy i naszymi archiwalnymi serwerami.

IV.7. Jak dezaktywować konto Migraine Buddy

Możesz dezaktywować swoje konto Migraine Buddy, kontaktując się z support@healint.com z adresu email użytkownika. Gdy to zrobisz, dane, które mogą cię zidentyfikować, zostaną usunięte z Usług, w tym między innymi adres email, imię i nazwisko, listy znajomych oraz linków do Stron takich jak Facebook. Kopie zapasowe tych danych zostaną usunięte z naszego serwera w oparciu o zautomatyzowany harmonogram, co oznacza, że może on trwać w naszym archiwum przez krótki czas. Healint może nadal używać twoich niezidentyfikowanych informacji po dezaktywacji konta. Odfiltrowane informacje są w pełni zanonimizowane i nie ma absolutnie żadnego sposobu na wyśledzenie któregokolwiek z tych informacji do twoich danych osobowych. Należy zauważyć, że identyfikowalne dane na wyżej wymienionych kopiach zapasowych są usuwane tylko po dezaktywacji konta.

IV.8. Inne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa

Healint nie może zagwarantować tożsamości jakichkolwiek innych użytkowników, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Aplikacji, Stron internetowych lub Usług lub którzy mogą mieć dostęp do wspólnych statystyk użytkownika. Ponadto nie możemy zagwarantować autentyczności jakichkolwiek danych, które użytkownicy mogą podawać na swój temat.

Wreszcie, użytkownicy powinni wiedzieć, że firma Healint stosuje komercyjnie uzasadnione techniczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników.

Te środki ostrożności obejmują:

IV.9. Zagrożenia i korzyści

Chociaż naszym celem jest pomoc pacjentom w poprawie wyników zdrowotnych, nie ma pewnych korzyści z korzystania z naszej Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Jednak wykazanie osobistego samopoczucia, leczenia i objawów okazuje się być pomocne w poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Nie ma również znanych zagrożeń związanych z korzystaniem z Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Istnieje możliwość, że użytkownicy mogą czuć się nieswojo, udostępniając informacje w internecie. Możliwe jest, że pracodawcy, firmy ubezpieczeniowe lub inne osoby mogą dyskryminować użytkowników na podstawie informacji o stanie zdrowia. Dlatego zachęcamy użytkowników do zachowania poufności informacji i używania pseudonimów podczas wymiany z innymi użytkownikami lub udostępniania danych poza Migraine Buddy.

Korzystając z Aplikacji, Stron internetowych i Usług, użytkownicy mogą pominąć wszelkie niepotrzebne pytania lub pola danych. Użytkownicy mogą również w każdej chwili zaprzestać korzystania z tej usługi. Jeśli użytkownik zdecyduje się dezaktywować swoje konto, dane jego pozostaną w systemie do celów audytowych. Jeśli użytkownik zgłosił się do badań, wszelkie badania przeprowadzone przed dezaktywacją konta użytkownika nadal będą uwzględniane w statystykach wynikowych.

IV.10. Inne ważne informacje

● Prywatność dzieci

Jeśli masz mniej niż szesnaście lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych i informacji za pośrednictwem Aplikacji, stron internetowych lub Usług bez zgody rodzica lub opiekuna. Rodzice, którzy korzystają z aplikacji, stron internetowych lub usług dla swoich dzieci w wieku poniżej 16 lat będą odpowiedzialni za wszelkie dane i dane osobowe, które wprowadzają do Aplikacji, Stron internetowych lub Usług.

● Strony internetowe Stron trzecich i usługi reklamowe

Należy pamiętać, że nasza Aplikacja, Strony internetowe i Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych Stron trzecich, które mogą gromadzić dane osobowe użytkownika. Strony te to Facebook, Google, Braze, Amazon i Apple. Klikając w jeden z tych linków Stron trzecich (np. na facebook.com), wchodzisz na inną stronę. Nie mamy kontroli nad żadną Stroną będącą Stroną trzecią, a niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych ani polityk takich Stron internetowych Stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszystkich takich stron, ponieważ ich polityka prywatności może znacząco różnić się od naszej Polityki prywatności.

Ponadto niektóre reklamy w Aplikacji, Stronach internetowych i Usługach są obsługiwane przez reklamodawców zewnętrznych, sieci reklamowe, serwery reklam i/lub przez Google. Te Strony internetowe Stron trzecich mogą wykorzystywać ciasteczka samodzielnie lub w połączeniu z sygnałami nawigacyjnymi lub innymi technologiami śledzenia w celu zbierania informacji o naszych użytkownikach. Może to obejmować informacje o zachowaniu użytkowników w Aplikacji, Stronach internetowych i Usługach w celu wyświetlania im reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych). Nie kontrolujemy technologii śledzenia stosowanych przez osoby trzecie ani sposobu ich wykorzystania. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące reklamy, zalecamy bezpośredni kontakt z odpowiedzialnym reklamodawcą.

● Komunikacja email

Nie wysyłaj do nas wiadomości email zawierających osobiste informacje o stanie zdrowia. Nie możemy zabezpieczyć żadnych danych osobowych przesłanych przez email, ponieważ takie informacje mogą być dostępne dla innych użytkowników Internetu. Jeśli wyślesz do nas zapytanie przez email, nasze wykorzystanie i ujawnienie tych informacji będzie ograniczone do minimum niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie.

● Odzyskane informacje

Zdarza się, że możemy porozumieć się z niektórymi klientami lub partnerami biznesowymi, aby podzielić się pewnymi wyodrębnionymi danymi statystycznymi zbiorczego wzorca, aby pomóc takim klientom lub partnerom biznesowym w poprawie ich usług (takich jak ocena wzorców, wykorzystanie, wykorzystanie i trendy). Możemy również udostępniać takie informacje tobie lub innym użytkownikom naszej usługi. Tego typu informacje mogą być częściowo oparte na informacjach związanych z tobą, ale nie pozwalają na osobistą identyfikację jakiejkolwiek osoby (innymi słowy, jest ona “nie zidentyfikowana”). Informacje te nie będą wykorzystywane przez klienta lub partnera handlowego do celów marketingowych i/lub do celów innych niż określone powyżej.

Usuwamy twoją tożsamość z danych osobowych (kontakt, stan zdrowia i/lub finanse) i możemy pracować z nią jako anonimowymi (“nie zidentyfikowanymi”) informacjami. Oddzielone informacje indywidualne to informacje o użytkowniku przedstawione w formularzu, w którym informacje o jednym anonimowym użytkowniku byłyby nieodróżnialne od informacji dotyczących innych anonimowych użytkowników. Oddzielone informacje indywidualne nie mają formy pozwalającej każdemu, kto studiuje te informacje, na osobistą identyfikację dowolnego użytkownika.

Informacje zbiorcze to informacje opisujące nawyki, wzorce użytkowania i/lub demografię użytkowników jako grupy, ale nie ujawniające tożsamości poszczególnych użytkowników. Twoje anonimowe dane są łączone z anonimowymi danymi innych użytkowników i stają się statystykami. Możemy wykorzystywać informacje zbiorcze, aby zrozumieć potrzeby naszej społeczności użytkowników i określić, jakie programy i usługi możemy dla ciebie zaoferować. Możemy wykorzystać te anonimowe informacje, aby dać potencjalnym użytkownikom lub partnerom biznesowym obraz naszej społeczności i usług. Zbiorcze informacje statystyczne mogą być przekazywane stronom trzecim. Absolutnie żadne dane osobowe nie są zawarte w zbiorczych raportach. Każda osoba pozostaje anonimowa.

Informacje o lokalizatorze to twoje imię i nazwisko, elektroniczny adres do przesyłania wiadomości, adres fizyczny i/lub inne dane umożliwiające osobie osobistą identyfikację. Możemy wykorzystywać informacje o Lokalizatorze, które są niezbędne do egzekwowania któregokolwiek z warunków niniejszej Polityki prywatności.

 Egzekwowanie prawa, ochrona Użytkowników i Strona

W zakresie dozwolonym przez prawo możemy ujawniać Dane osobowe organom rządowym lub Stronie trzeciej na podstawie prawnego wezwania, wezwania sądowego lub innego procesu prawnego. Możemy również wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe Użytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo w celu stosowania lub egzekwowania niniejszej Polityki prywatności lub ochrony naszych praw, interesów lub własności, a także praw naszych podmiotów stowarzyszonych, klientów lub Aplikacji, Stron internetowych i Usług. Po takim ujawnieniu którejkolwiek Stronie trzeciej, dane osobowe Użytkownika mogą być dostępne dla innych osób w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo.

IV.11. Wyłączenia z Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania i nie powinna mieć zastosowania do niezamówionych informacji, które nam przekazujesz. Obejmuje to między innymi informacje publikowane na forach publicznych i społecznościowych, takich jak forum Migraine Buddy, strona UserVoice Migraine Buddy, strony mediów społecznościowych i strony internetowe Migraine Buddy (zbiorczo “Platformy publiczne”), w tym wszelkie pomysły w przypadku nowych produktów lub modyfikacji istniejących usług i innych niezamówionych zgłoszeń (łącznie “Niepożądane informacje”).

Wszelkie takie Niezamówione informacje będą uważane za jawne, a my będziemy mieć prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania takich Niepublicznych Informacji innym osobom bez ograniczeń i informacji.

Pamiętaj również, że wszelkie dane osobowe podane do wyświetlania w publicznie dostępnych częściach Migraine Buddy, w tym na karcie Buddy, będą wyświetlane dla tych, którzy dodaliście lub dodadzą jako Znajomi, a zatem nie będą podlegać warunkom niniejszej Polityki prywatności. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za: i) osobę, którą dodajesz jako znajomego w Aplikacji i ii) co twoi znajomi robią z dowolnymi danymi osobowymi lub innymi formami informacji, takimi jak, ale nie wyłącznie, dane osobowe, które zdecydujesz się zrobić publicznie dostępne.

Niniejsza Polityka prywatności nie będzie również dotyczyła żadnych informacji udostępnianych na karcie Znajomość w aplikacji. Dlatego radzimy zachować szczególną ostrożność podczas dodawania znajomego w aplikacji i informacji, które zdecydujesz publicznie udostępnić za pośrednictwem naszych Usług.

Pytania dotyczące Warunków użytkowania

Prosimy o przesłanie komentarzy, zapytań lub skarg dotyczących naszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek próśb o dostęp lub poprawienie swoich Danych osobowych pocztą lub mailem, korzystając z poniższych informacji kontaktowych. Możesz także wysyłać pisemne prośby o wycofanie zgody na wykorzystanie przez nas twoich danych do poniższych informacji kontaktowych:

support@healint.com

Leave your mobile to get a link to download the app