Gebruiksvoorwaarden

Healint (“Healint”, “Wij”, “Ons”, “Onze”), de makers van Migraine Buddy, wil dat u vertrouwd bent met deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en alle andere documenten die zij uitdrukkelijk opnemen. Ze bevatten de voorwaarden waaronder u of andere gebruikers die u machtigt om tot uw account toegang hebben, tot de producten en services die worden aangeboden of beheerd door Healint, inclusief de producten en services die door onze Derden worden aangeboden, toegang hebben en gebruiken (“Gebruiksvoorwaarden”, ” Overeenkomst”). Onze producten en services omvatten Migraine Buddy (“App”), onze websites (www.Healint.comapp.migrainebuddy.com en www.migrainebuddy.com, “Websites”) en alle services die we u via de App of via onze klantenservice (“Services”) of via de service van externe content-leveranciers (”Externe leveranciers”) aanbieden.

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voor u begint of autoriseer alle gebruikers onder uw account om onze App, Websites en Services te gebruiken. Door u te registreren voor het gebruik van deze producten en diensten, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden namens uzelf en eventuele geautoriseerde gebruikers. Als u

niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de App, Websites en Services niet openen, gebruiken of het gebruik ervan autoriseren.

Controleer deze gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen, aangezien elke voorwaarde in deze overeenkomst kan worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 11 januari 2020.

I. Algemene bepalingen

II. Specifieke bepalingen voor de App, Websites en Services

III. Specifieke bepalingen voor externe aanbieders

IV. Privacyverklaring

I. Algemene bepalingen

I.1. Gebruik van de App, Websites en Services

Healint biedt de App, Websites en Services aan om mensen met migraine te helpen om hun toestand zelf te beheren. Onze App, Websites en Services vereisen uw actieve betrokkenheid en deelname en u begrijpt dat, ondanks uw inspanningen, de resultaten van individuele gebruikers om verschillende redenen kunnen variëren. We kunnen niet garanderen dat u uw aandoening met succes zult kunnen beheren of verantwoordelijk zijn voor eventuele gezondheidsproblemen die zich kunnen voordoen tijdens of in verband met het gebruik van onze App, Websites of Services. We kunnen ook, geheel of gedeeltelijk, derden gebruiken om onze producten en diensten te leveren.

I.2. Registratie

U moet zich registreren voor de App, Websites en Services en bepaalde informatie over uzelf verstrekken. Alle informatie die wij over u verzamelen in verband met de App, Websites en Services onderworpen aan ons Privacyverklaring. Door de App, Websites en Services te gebruiken, stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatieconform aan onze Privacyverklaring

U ontvangt een gebruikersaccount dat een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord vereist. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccount. U zult: (i) alleen verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, legaliteit, betrouwbaarheid en geschiktheid van alle gegevens die u verstrekt; (ii) de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersaccountinformatie bewaren; (iii) uw uiterste best doen om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de App, Websites en Services te voorkomen en Healint onmiddellijk op de hoogte te brengen van dergelijk ongeoorloofd gebruik; en (iv) voldoen aan alle toepasselijke lokale, provinciale en federale wetten bij het gebruik van de app, websites en services.

I.3. Looptijd

De Looptijd van deze Overeenkomst begint met uw succesvolle registratie en de activering van de App, Websites en Diensten door Healint en zal doorgaan tot u stopt met het gebruik van de App, Websites of Diensten, tenzij een termijn anderszins wordt vermeld in de registratie. Voor die delen waarvoor een beperkte geldigheidsduur geldt, wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende equivalente voorwaarden tenzij deze worden beëindigd door een van de partijen, zoals hierin is toegestaan.

I.4. Beëindiging

(I) Healint behoudt zich het recht voor om activering van een gebruiker om welke reden dan ook te weigeren en kan uw toegang tot de App, Websites en Services opschorten of beëindigen als u een van de voorwaarden van deze overeenkomst overtreedt, of (b) deelneemt aan gedrag dat Healint naar eigen goeddunken beschouwt dat het een nadelig effect kan hebben op Migraine Buddy of zijn reputatie.

(II) U kunt deze Overeenkomst gemakshalve ook beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Healint of haar Derde of via het toepasselijke annulatieproces. Healint kan gemakshalve beëindigen zestig (60) dagen na schriftelijke kennisgeving.

(III) Na beëindiging hebt u geen toegang meer tot de App, Websites en Services. Naast beëindiging behoudt Healint zich het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken.

I.5. Garantie

Healint garandeert de levering van betaalde inhoud in overeenstemming met de voorwaarden van §§ 10.4.8 van de Singaporese Handelswet.

I.6. Intellectuele eigendom

Met uitzondering van de beperkte licentie- en gebruiksrechten die uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst, zijn alle titels en rechten op de App, Websites en Services, inclusief eigendomsrechten op octrooien (registraties, verlengingen en openstaande applicaties), auteursrechten, handelsmerken, handelsmerken geheimen, hardware van Healint of derden, andere technologie, alle afgeleide producten en alle goodwill die verband houden met het voorgaande, de exclusieve eigendom van Healint en/of de toepasselijke Derde.

I.7. Vertrouwelijkheid

We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Privacyverklaring die beschikbaar is op III. Privacyverklaring. U stemt ermee in om zonder de schriftelijke overeenkomst van Healint geen vertrouwelijke informatie van Healint openbaar te maken of te onthullen, waaronder niet-openbare informatie met betrekking tot de bedrijfssoftware, documentatie of informatie met betrekking tot prijzen, kortingen, deze Overeenkomst, fouten in de Software en andere concurrerende of bedrijfseigen gegevens (bijv. zakelijke, technische of financiële informatie) of informatie die een redelijke persoon als vertrouwelijk zou beschouwen.

I.8. Niet-vertrouwelijke informatie

Onder toepassing van alle bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in onze Privacyverklaring, is en wordt elke andere mededeling of materiaal dat u ons via de App, Websites en Services verstuurt, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, geacht als niet-vertrouwelijk aanzien en we hebben geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Het staat ons vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke communicatie voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en marketen van producten.

I.9. Handelsmerken

Handelsmerken, Migraine Buddy-app, Websites en Servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de App, Websites en Services zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. U krijgt geen recht of licentie met betrekking tot een van de hierboven genoemde handelsmerken en enig gebruik van dergelijke handelsmerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle tekst, afbeeldingen, foto’s, handelsmerken, logo’s, visuele interfaces, illustraties, computercode en alle andere gerelateerde inhoud op de app, websites en services eigendom zijn van Healint, haar service-leveranciers of andere Derden en beschermd door handelsimago, auteursrecht, patenten en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten. Elke reproductie, publicatie, verdere distributie of publieke tentoonstelling van materiaal dat via de App, Websites en Services, geheel of gedeeltelijk, wordt geleverd is ten strengste verboden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, mag geen enkel deel van de App, Websites en Services en geen inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, opgeladen, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd of op enigerlei wijze worden verzonden (inclusief “mirroring”) naar een andere computer, server, service of ander medium voor publicatie of distributie of voor een commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Healint of de toepasselijke eigenaar.

I.10. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

De App, Websites en Services worden aangeboden op een ”as is”-basis en het gebruik van de App, Websites en Services gebeurt volledig op eigen risico. De aansprakelijkheid van Healint is beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid. Healint is niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van fysieke schade of schade aan de gezondheid, waarvoor Healint verantwoordelijk is. Indien de aansprakelijkheid exclusief is voor Healint, dan is deze aansprakelijkheid ook van toepassing op haar vertegenwoordigers. Het bedrijf, zijn managers, directeuren, werknemers, agenten, contractanten of externe dienstverleners doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, integriteit of volledigheid van de inhoud, inhoud van Derden of dat de App, Websites of Services foutloos of ononderbroken zullen zijn. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie verstrekt door het bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, contractanten of externe dienstverleners zal een garantie vormen.

 Behalve waar de wet of de openbare orde dit verbiedt, zullen het bedrijf, haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers of externe dienstverleners in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor (1) bedragen die de betaalde vergoedingen tijdens de toepasselijke looptijd overschrijden of (2) indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van of het onvermogen om de App, Websites en Services te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het vertrouwen door u op informatie verkregen van de App, Websites en Diensten, ongeacht van de vorm van actie.

I.11. Links

Healint is alleen aansprakelijk voor zijn eigen inhoud. Wanneer Healint via links toegang biedt tot online diensten/webshops van Derden, is Healint niet aansprakelijk voor dergelijke inhoud van Derden. Healint zal de inhoud van anderen niet als de zijne voorstellen. Als de gebruiker van mening is dat bepaalde inhoud zijn rechten schendt, moet hij dit melden aan support@healint.com.

I.12. Opgeladen inhoud

Waar Healint de gebruiker de mogelijkheid biedt om zijn inhoud te publiceren, bijvoorbeeld door op te laden binnen een forum, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: de opgeladen inhoud van de gebruiker (commentaren, video’s, afbeeldingen) is beschikbaar voor alle gebruikers. Aangezien Healint geen directe controle over de inhoud kan uitoefenen, volgt hieruit dat Healint geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de inhoud, de nauwkeurigheid en de vorm van dergelijke inhoud. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud.

Wat zijn opgeladen inhoud betreft, verleent de gebruiker aan Healint een niet-exclusief overdraagbaar, onbeperkt recht van gebruik en exploitatie (dat wil zeggen ook voor citaat- en verwijzingsdoeleinden) wat betreft tijd, onderwerp en plaats. Healint is niet verplicht om de inhoud beschikbaar te maken. Healint kan op elk gewenst moment gebruikersinhoud weigeren, overdragen, inkorten of verwijderen.

De gebruiker garandeert Healint dat hij geen inhoud zal opladen waarvan de bijdrage, publicatie of gebruik inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving of rechten van Derden. Specifiek uitgesloten zijn bijdragen van racistische, pornografische, vernederende, beledigende aard en die een overtreding zijn van de goede zeden. De gebruiker garandeert in het bijzonder dat de opgeladen inhoud geen inbreuk maakt op enig (in het bijzonder intellectueel eigendom) recht van derden en dat hij niet slechts een tijdelijk gebruiksrecht heeft om te reproduceren, distribueren of beschikbaar te stellen.

De gebruiker verbindt zich ertoe om Healint en zijn vertegenwoordiger schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle geldige claims die zijn gebaseerd op illegale inhoud en om volledige voldoening te bieden voor het daaruit voortvloeiende nadeel; dit dekt ook de kosten van een noodzakelijke en passende juridische verdediging. Als een Derde beweert dat zijn rechten zijn geschonden, heeft Healint het recht om de opgeslagen contactgegevens van de gebruiker door te geven.

I.13. Vrijwaring

U stemt ermee in om Healint, zijn managers, directeurs, Derden, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en Derden, te verdedigen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden zonder enige beperking,

redelijke juridische kosten, die zouden voortvloeien uit uw gebruik van de App, Websites en Services en Services van Derden.

I.14. Diversen

Alle andere gebruikers zijn het erover eens (1) dat alle zaken met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de App, Websites en Services, inclusief alle geschillen, onderhevig zijn aan de wetten van Singapore, ongeacht de bepalingen in verband daarmee (2) persoonlijke jurisdictie, en (3) afzien van bezwaar tegen dergelijke jurisdictie of locatie en het recht op juryrechtspraak in een gerechtelijke procedure met betrekking tot geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de producten en diensten. 

Het falen van Healint om op strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te staan of deze afdwingbaar te maken, zal niet worden opgevat als een afstandsverklaring door Healint van enige bepaling of enig recht die het heeft om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal enige gedrag tussen Healint en u of een andere partij geacht worden enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn scheidbaar. De ongeldigheid, geheel of gedeeltelijk, van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere van zijn bepalingen. Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een hof of een andere bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen dergelijke bepalingen tot het minimum worden beperkt of geëlimineerd en vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze Gebruiksvoorwaarden het best weergeeft, zodat deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. De App, Websites en Services zijn niet voor alle personen of op alle geografische locaties beschikbaar. Elke aanbieding voor een product of dienst is ongeldig waar dit verboden is.

Waar deze Gebruiksvoorwaarden alleen verwijzen naar natuurlijke personen in de mannelijke vorm, geldt deze verwijzing evenzeer voor mannen als voor vrouwen. Wanneer wordt verwezen naar individuele natuurlijke personen, moet de respectieve geslachtsvorm worden gebruikt.

I.15. Taal

De partijen erkennen dat zij zijn overeengekomen dat deze Overeenkomst en alle bijbehorende documenten in de Engelse taal zijn opgesteld.

II. Specifieke bepalingen voor de App, Websites en Services

Verlenen van licentie

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst verleent Healint u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sub-licentieerbaar, herroepelijk en beperkt recht op toegang tot en gebruik van de App, Websites en Services en alle documentatie die u door Healint uitsluitend voor doeleinden van uw persoonlijk gebruik van de App, Websites en Diensten in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. De App, Websites en Services worden mogelijk gemaakt door technologie, software en bepaalde inhoud die elektronisch wordt geleverd. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel aspect van de App, Websites en Services zult reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen, vertalen of op andere manier zult proberen om toegang te krijgen tot de broncode ervan. U zult de App, Websites en Services niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken ervan maken of anderszins wijzigen. U zult geen toegang tot of met enig aspect van de App, Websites en Services leasen, lenen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins toegang verlenen aan anderen, behalve aan een geautoriseerde gebruiker. Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, worden aan u geen licentie- of andere rechten op of aan de App, Websites en Services verleend en worden alle dergelijke licenties en rechten hierbij uitdrukkelijk voorbehouden.

III. Specifieke bepalingen voor externe aanbieders

III.1. Gebruik van de service/inhoud door externe aanbieders

U erkent en gaat ermee akkoord dat de u in de loop van of in verband met uw gebruik van een Service de mogelijkheid wordt geboden om diensten te verkrijgen van een of meer externe service- of inhoudsleveranciers (“Externe leveranciers”). Het gebruik van deze Services van Derden vereist dat u akkoord gaat met bepaalde aanvullende voorwaarden die door de toepasselijke Externe leverancier worden voorzien. Deze aanvullende voorwaarden en bepalingen zullen aan u ter beschikking worden gesteld wanneer en als u de Externe leverancier gebruikt.

 U erkent en stemt ermee in dat wij de services/inhoud van Externe leveranciers mogen gebruiken en opnemen om u te helpen bij het leveren en/of verbeteren van de Services. U geeft hierbij de toestemming en machtigt ons om de autorisaties die u ons verstrekt aan dergelijke Externe leveranciers te delegeren, voor zover wij dit nodig achten om de Services aan u te leveren. U zult alleen van diensten/inhoud van Externe leveranciers genieten als u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden.

III.2. Vrijwaring

U erkent dat Externe leveranciers onafhankelijke contractanten zijn zoals is bepaald en wij bieden geen controle of toezicht op de prestaties van Externe leveranciers bij het leveren van de diensten/inhoud van Derden aan u. U erkent ook dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige activiteit die plaatsvindt binnen Services van Derden, zelfs als u bent ingelogd of gelinkt bent via onze Site.

In het geval dat de uitvoering van Services door Derden de openbaarmaking van en/of toegang tot uw inhoud vereist, stemt u ermee in dat u ons niet verantwoordelijk zult houden voor enige inbreuk door de Externe leveranciers, inclusief maar niet beperkt tot verliezen en/of door u geleden schade als gevolg van de openbaarmaking en/of toegang van uw inhoud door de Externe leveranciers

U erkent en aanvaardt ook dat een Externe leverancier de door u gebruikte Services door Derden zonder kennisgeving aan u kan veranderen, wijzigen of stopzetten. Wij zullen ons best doen om u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen als en wanneer wij ons bewust worden van dergelijke verandering, wijziging, opschorting en/of stopzetting van Services van Derden.

IV. Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring verklaart onze werkwijzen in verband met informatie die we verzamelen via de App, Websites en Services. Door het downloaden, openen of gebruiken van de App, Website of Services of het verstrekken van informatie aan ons in verband met de App, Website of Services gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van deze Privacyverklaring. Met betrekking tot gegevens die via de app worden verzameld, is Healint de gegevensbeheerder. In het geval van vragen over privacy of in het geval van gewenste acties die relevant zijn voor uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met Nicolas Paris op +65 8657 9176.

IV.1. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. Als u de Services blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van een dergelijke herziene Privacyverklaring.

IV.2. Wat soort gegevens we verzamelen

We verzamelen hoofdzakelijk twee soorten gegevens: Beperkte gegevens en Gedeelde Statistieken Gedeelde Statistieken zijn zichtbaar voor diegenen die niet geregistreerd zijn om lid te worden van Migraine Buddy. We rapporteren gezamenlijk Gedeelde Statistieken in totaal na een volledig anonimiseringsproces, waardoor de statistieken niet identificeerbaar zijn zowel binnen als buiten de Migraine Buddy-gemeenschap. Gedeelde statistieken kunnen het aantal patiënten over een bepaalde behandeling of het aantal patiënten dat een bepaald symptoom ervaart, vermelden. Beperkte gegevens worden niet automatisch gedeeld of getoond aan andere gebruikers of Derden. Beperkte gegevens zijn alleen beschikbaar voor gebruikers en Healint en worden niet gedeeld met anderen buiten de Migraine Buddy-community.

IV.3 Waar slaan we uw gegevens op?

We slaan uw gegevens (zelf opgenomen gegevens, gegevens van telefoonsensoren en analytische gegevens) op in gecontroleerde cloudservers en op sommige servers van derden die worden gebruikt als Healint’s Data Processors, zoals AWS. PII-gegevens worden opgeslagen in een fysiek gescheiden database van de rest van de gegevens (zelf-gerapporteerde episodegegevens, slaap, enz.).

IV.4 Hoe wordt uw data gecodeerd?

Wij versleutelen alle communicatie met SSL. Het zorgt ervoor dat niemand kan kijken naar de gegevens die worden uitgewisseld tussen de servers van Healint en de Migraine Buddy-applicatie. Alle gegevens worden gescheiden in silo’s in verschillende microdiensten die logische blokken vormen voor het platform (bv. 1 voor de migraine, 1 voor de slaap, 1 voor de medicatie…).

IV.5 GDPR-naleving Ons platform is volledig GDPR-conform.

We slaan patiëntgegevens op in verschillende geografische gebieden (EU, VS, Singapore/Rest of the World).

Gedeelde statistieken bevatten de informatie die we verzamelen wanneer:

 • U biografische informatie toevoegt

U kunt uw Migraine Buddy-ervaring aanpassen door biografische informatie te registreren, zoals: Geslacht, leeftijd (afgeleid van uw geboortedatum), locatie (stad, staat en land).

 • U een gebeurtenis aan uw Agenda toevoegt

Een volledig gebruik van Migraine Buddy vereist dat u informatie registreert met betrekking tot uw migraine, zoals uw pijnintensiteit, uw pijnlocatie, uw symptomen, uw triggers, uw medicatie, uw ontlastingen, uw menstruatie…

 • U uw ervaringen deelt

Migraine Buddy is, net als de meeste online gemeenschappen, een publiek forum en gebruikers erkennen en accepteren dat informatie die wordt gedeeld via vrije tekstvelden (bijvoorbeeld forum, behandelingsevaluaties, enquêtes, aantekeningen, tijdschriften, feeds, rapporten over ongewenste voorvallen) of afbeeldingen kunnen worden verbonden voor de Gedeelde statistieken van gebruikers (die volledig geanonimiseerd en samengevoegd zijn en met anderen kunnen worden gedeeld of voor anderen kunnen worden weergegeven). De persoonlijke aantekeningen die u kunt opnemen in Migraine Buddy zijn Beperkte gegevens.

Beperkte informatie is informatie die we verzamelen wanneer:

 • U een Migraine Buddy Account creëert

Als u toegang wilt krijgen tot gegevens die door uw toestel zijn verzameld, moet u een Migraine Buddy Account aanmaken. Wanneer u een Migraine Buddy Account creëert, vragen we naar enige persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres en een wachtwoord. Uw e-mailadres zal gebruikt worden om u bij uw account aan te melden.

U kunt uw Migraine Buddy-account ook aanmaken met gebruik van andere toegangsgegevens, zoals een Facebook- of Google-account. We vragen toestemming om toegang te krijgen tot de basisinformatie van die account, zoals uw naam. U kunt op elk moment stoppen met het delen van die informatie met ons door de toegang van Migraine Buddy tot die account te verwijderen.

 • U voegt informatie aan uw profiel toe

U kunt uw Migraine Buddy-ervaring aanpassen door andere soorten informatie aan uw account toe te voegen, zoals: Voornaam, bijnaam, geboortedatum of persoonlijke opmerkingen.

Alleen uw Geslacht en uw leeftijd, afgeleid van uw Geboortedatum, kunnen worden opgenomen in de Gedeelde statistieken.

 • U uw toestel synchroniseert

Wanneer u uw toestel synchroniseert via Migraine Buddy, worden de gegevens die over uw activiteit op uw toestel zijn geregistreerd van uw toestel naar onze servers overgebracht. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om Services te leveren en zijn gekoppeld aan uw account. Elke keer dat een synchronisatie plaatsvindt, loggen we gegevens over de verzending. Enkele voorbeelden van de loggegevens zijn de synchronisatietijd en datum, het batterijniveau van het toestel en het IP-adres dat wordt gebruikt bij het synchroniseren.

 • U ons voor hulp contacteert

Wanneer u contact opneemt met Healint voor hulp, verzamelen we uw e-mailadres samen met de aanvullende informatie die u verstrekt in uw verzoek, zodat we u kunnen helpen en de Services kunnen verbeteren. Als u contact met ons opneemt wanneer u al bent aangemeld bij uw account, vult het webformulier deze informatie automatisch vooraf in, zodat u het niet handmatig hoeft te typen. U kunt Healint ook contacteren via publieke forums zoals Twitter of Facebook. We kunnen de privacy van uw communicatie echter niet garanderen als u via deze kanalen contact met ons opneemt.

 • U vrienden uitnodigt

Je kunt je vrienden uitnodigen die reeds gebruikers van Migraine Buddy zijn of vrienden uitnodigen die zich nog niet hebben aangemeld. U kunt vrienden op verschillende manieren uitnodigen, bijvoorbeeld door hun e-mailadressen op te geven, naar sociale netwerkaccounts te gaan of vanuit de contactenlijst op uw telefoon. Wanneer u de contactinformatie van uw vrienden met ons deelt om ze als vriend toe te voegen, zullen we deze alleen voor dit doel gebruiken. We slaan de lijst met contacten van uw telefoon niet op en ze wordt onmiddellijk verwijderd nadat ze voor dit doel is gebruikt.

 • U activeert locatiefuncties

De App en Services bevatten functies die het verzamelen van specifieke locatiegegevens vereisen, inclusief GPS-signalen, om weerparameters (vochtigheid, druk, temperatuur) te detecteren die uw migraine kunnen activeren. We verzamelen dit type van gegevens alleen wanneer u een locatiefunctie activeert. We stoppen met het verzamelen van dit type gegevens wanneer u de functie deactiveert. We slaan deze informatie in uw Migraine Buddy Account op.

 • U registreert persoonlijke informatie in Migraine Buddy
 • Wanneer u specifieke opmerkingen of persoonlijke informatie met betrekking tot uw Migraine-vermeldingen registreert, registreert u beperkte gegevens.

IV.6. Hoe we beperkte gegevens gebruiken

We kunnen uw persoonlijke informatie zoals uw naam and e-mailadres, gebruiken om:

 • Reageren op uw vragen, opmerkingen en berichten op verschillende platforms zoals sociale media of om nieuwsbrieven naar u te verzenden om u op de hoogte te houden van onze huidige en toekomstige services.
 • Om u nieuws en op onderzoek gebaseerde migrainegegevens te sturen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
 • Om u toe te laten om via de app berichten of uitnodigingen naar een vriend te sturen

Indien wij van mening zijn dat het gepast is: (a) onder toepasselijk recht, waaronder wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, inclusief openbare of overheidsinstanties buiten het land waar u woont.

IV.7. Hoe we gedeelde statistieken verzamelen

Door gebruik te maken van, toegang te krijgen tot en informatie in te voeren in de App, Websites en Services stemt u ermee in dat alle migrainegegevens (met uitzondering van persoonlijke informatie) die u op een later tijdstip in de App, Website en Services hebt ingevoerd of kunt invoeren, evenals alle gegevens waartoe u toegang heeft gerelateerd zijn aan functies of Services van de App (die momenteel niet aanwezig zijn in de App, maar die op enig moment in de toekomst kunnen worden geïntroduceerd), stemt u in met de verzameling, verwerking, analyse en anonieme openbaarmaking van de resulterende statistieken aan een Derde partij.

Door geanonimiseerde gebruikersstatistieken samen te voegen, kunnen we onze services verbeteren door inzichten te bieden die niet alleen gebruikers en behandelende artsen kunnen helpen de oorzaken van migraine te begrijpen, maar die ook laten zien hoe een populatie reageert op behandelingsmethoden en medicijnen. Het belangrijkste doel van het verzamelen van gegevens is het assisteren en verder onderzoeken van migraine en het verbeteren en kwantificeren van onze Services. In plaats van deze doelstellingen kan de bovengenoemde verzameling, verwerking, analyse en anonieme openbaarmaking van statistische informatie ook worden uitgevoerd met als doel:

 1. Het ontwikkelen van anonieme geaggregeerde rapporten, analyses, grafieken, tabellen, infografieken om:
 • De crowdsourced-zoekmachines ontwikkelen en verbeteren (hoeveel gebruikers een specifiek woord opnemen)
 • Samen te werken met externe onderzoekers om algoritmen te verbeteren en nieuwe geïndividualiseerde algoritmen te ontwikkelen die bedoeld zijn om uw ervaring te verbeteren, waaronder ”migraine-voorspelling”, ”activiteitendetectie” en ”trigger-leren”, zonder hiertoe beperkt te zijn.
 • Verschillende migraine bevolkingsgroepen voor ons begrip te vergelijken, evenals voor de communicatie en het bewustzijn van migraine.
 • Deel te nemen aan academisch onderzoek met als resultaat een publicatie die door Healint of een derde partij (cf, Bekendmaken van statistieken aan een derde partij) wordt gesponsord.

U kunt op elk moment nog steeds afmelden door naar ”Mijn profiel” te gaan en de knop ”Aanmelden voor onderzoek” aan te passen.

2. Verbeteren van de algoritmen van Healint om:

 • Verbetering van machine-leren en aanverwante diensten
 • Groepen of patronen op maat te creëren

U kunt op elk moment nog steeds afmelden door naar ”Mijn profiel” te gaan en de knop ”Aanmelden voor onderzoek” aan te passen

3. Te kwantificeren hoe de services van Healint worden gebruikt

4. Consequent gerelateerde nieuwe producten, diensten en functies te ontwikkelen, die kunnen worden gebruikt om de App te verbeteren of die aan u of een derde partij kunnen worden verkocht.

Healint kan gebruikers ook regelmatig vragen om korte enquêtes in te vullen over hun ervaringen (inclusief vragen over de Apps, Websites en Services). Antwoorden op enquêtes worden geanalyseerd, gecombineerd met de Gedeelde statistieken van gebruikers en gedeeld met een Derde. De deelname aan deze enquêtes is niet verplicht voor de gebruiker en weigering om dit te doen heeft geen invloed op de gebruikerservaring op de App, Websites of Services.

Bepaalde gebieden binnen onze App (bijv.: Buddies-sectie), Websites of Services worden geleverd met de steun van Derden. Deze Derden kunnen de verplichting hebben om schadelijke gebeurtenissen te rapporteren, die betrekking hebben op gereguleerde producten die worden gebruikt door gebruikers van onze community, en Healint helpt dergelijke Derden bij het melden van schadelijke gebeurtenissen aan regelgevende instanties.

Alle gegevens die u in de App invoert, worden behandeld met absolute anonimiteit en alle statistische informatie die in het formulier aan een Derde wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot verzamelde rapporten, bevat geen persoonlijke informatie, zoals voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum van een persoon die Services in verbinding met de App (“Gebruiker”) heeft gedownload, geopend en gebruikt.

IV.8. Bekendmaking van statistieken en gegevens aan derden

Statistieken en/of gegevens kunnen in de volgende gevallen aan een derde partij worden bekendgemaakt:

1) Bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot het geheel of een gedeelte van onze bedrijfsactiviteiten of activa, kunnen uw persoonlijke informatie en gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

2) We kunnen uw gegevens ook openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Services of het publiek te beschermen.

3) Volledig geanonimiseerde statistieken die zijn afgeleid van gegevensverzameling kunnen worden opgenomen in

in anonieme & geaggregeerde rapporten, analyses, grafieken, tabellen, infografieken om onderzoek en bewustwording van migraine te ondersteunen. Meer in Hoe we uw gegevens gebruiken, 1).

We slaan uw Persoonlijk identificeerbare informatie op zolang u een Migraine Buddy-account bijhoudt. Zodra u uw Migraine Buddy-account hebt verwijderd, wordt alle PII binnen 30 dagen verwijderd.

IV.9. Hoe gegevens wijzigen of bewerken

Persoonlijke informatie en gegevens die u aan Healint verstrekt, kunnen worden aangepast vanuit uw Migraine Buddy-account (bijv. het e-mailadres van uw gebruiker vanuit uw Migraine Buddy-profiel wijzigen). Als u gegevens uit uw account verwijdert, verschijnen deze niet langer voor u. Back-ups van die gegevens blijven gekoppeld aan uw Migraine Buddy-account en in onze archiefservers.

IV.10. Hoe uw Migraine Buddy Account te deactiveren

U kunt uw Migraine Buddy-account deactiveren door contact op te nemen met support@healint.com via het e-mailadres van uw gebruiker. Wanneer u dat doet, worden gegevens die u kunnen identificeren uit de Services verwijderd, inclusief maar niet beperkt tot uw e-mailadres, naam, vriendenlijst en links naar sites zoals Facebook. Backup-kopieën van deze gegevens worden van onze server verwijderd op basis van een geautomatiseerd schema, wat betekent dat het voor een korte periode in ons archief kan blijven bestaan. Healint kan uw geanonimiseerde informatie blijven gebruiken nadat u uw account hebt gedeactiveerd. Geanonimiseerde informatie is volledig geanonimiseerd en er zal absoluut geen enkele manier zijn om deze informatie terug te brengen naar uw persoonlijk identificeerbare informatie. Het is belangrijk op te merken dat de gegevens op de bovengenoemde back-ups pas worden verwijderd nadat de account is gedeactiveerd.

IV.11. Andere veiligheidskwesties

Healint kan de identiteit van andere gebruikers waarmee een gebruiker tijdens het gebruik van de App, Websites of Services kan communiceren of die mogelijk toegang hebben tot de Gedeelde statistieken van een gebruiker niet garanderen. Bovendien kunnen we de echtheid van gegevens die gebruikers over zichzelf verstrekken niet garanderen.

Ten slotte moeten de gebruikers weten dat Healint alle commercieel redelijke, technische voorzorgsmaatregelen neemt om gebruikersgegevens veilig te houden.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn onder andere de volgende:

IV.12. Risico’s en voordelen

Omdat het ons doel is om patiënten te helpen om gezondheidsresultaten te verbeteren, zijn er geen bepaalde voordelen aan het gebruik van onze App, Websites en Services verbonden. Het bijhouden van persoonlijk welzijn, behandelingen en symptomen is echter nuttig gebleken bij het verbeteren van de algehele gezondheid.

Er zijn ook geen risico’s bekend aan het gebruik van de App, Websites en Services, maar er bestaat een mogelijkheid dat gebruikers zich ongemakkelijk voelen bij het online delen van informatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat werkgevers, verzekeringsmaatschappijen of anderen zouden discrimineren op basis van gezondheidsinformatie. We vragen de gebruikers daarom om hun informatie privé te houden en bijnamen te gebruiken wanner ze met andere gebruikers communiceren of gegevens delen buiten Migraine Buddy.

Bij het gebruik van de App, websites en diensten zijn de gebruikers vrij om niet-verplichte vragen of gegevensvelden over te slaan. Het staat de gebruikers ook vrij om deze service op elk moment stop te zetten. Indien een gebruiker ervoor kiest om zijn/haar account te deactiveren, blijven de gegevens van de gebruiker in het systeem voor audit-doeleinden. Als een gebruiker zich heeft aangemeld voor onderzoek, wordt onderzoek dat voorafgaand aan het deactiveren van een gebruikersaccount is uitgevoerd, nog steeds opgenomen in de resulterende statistieken.

IV.13. Andere belangrijke opmerkingen

 • Privacy van kinderen

Als u jonger bent dan zestien, mag u geen Persoonlijke gegevens en informatie in dienen via de App of onze website zonder toestemming van een ouder of voogd. Ouders die de App, Websites of Services gebruiken voor hun kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zijn verantwoordelijk voor alle gegevens en Persoonlijke informatie die ze in de App invoeren

 • Externe websites en ad-services

Houd er rekening mee dat onze App, Websites en Services mogelijk links bevatten naar websites van derden die mogelijk persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze websites omvatten Facebook, Google, Braze, Amazon en Apple. Wanneer u op een van deze links van Derden klikt (bijv. naar facebook.com), gaat u naar een andere website. We hebben geen controle over een website van Derden en deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de informatiepraktijken of het beleid van dergelijke websites van Derden. We raden u aan de privacyverklaringen van al deze websites te lezen, aangezien hun Privacyverklaring wezenlijk kan verschillen van onze Privacyverklaring.

Daarnaast worden sommige advertenties op de App, Websites en Services aangeboden door externe adverteerders, advertentienetwerken, advertentieservers en/of via Google. Deze websites van Derden gebruiken cookies alleen of in combinatie met webbakens of andere trackingtechnologieën om informatie over onze gebruikers te verzamelen. Dit kan informatie bevatten over het gedrag van gebruikers op de App, Websites en Services om hen te dienen op basis van (gedrags-)gerichte advertenties. We hebben geen controle over de tracking-technologieën van deze Derden of over hoe ze kunnen worden gebruikt. Als u vragen over een advertentie heeft, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke adverteerder.

 • E-mailberichten

Stuur ons geen e-mailberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. We kunnen geen Persoonlijke informatie beveiligen die per e-mail wordt verzonden, omdat dergelijke informatie voor andere internetgebruikers toegankelijk is. Als u ons een vraag per e-mail stuurt, is ons gebruik en openbaarmaking van die informatie beperkt tot het minimum dat nodig is om op uw vraag te antwoorden.

 • Geanonimiseerde informatie

Soms kunnen we afspraken maken met bepaalde klanten of zakelijke partners om bepaalde geanonimiseerde verzamelde statistische informatie te delen om dergelijke klanten of zakelijke partners te helpen bij het verbeteren van hun diensten (zoals het evalueren van patronen, gebruik, gebruik en trends). We kunnen dergelijke informatie ook met u of andere gebruikers van onze service delen. Dit type informatie kan gedeeltelijk gebaseerd zijn op informatie die op u betrekking heeft, maar laat niet toe dat een persoon persoonlijk kan worden geïdentificeerd (met andere woorden, het wordt “geanonimiseerd”). Deze informatie wordt door de klant of zakenpartner niet gebruikt voor marketing en/of voor enig ander doel dan hierboven uiteengezet.

Wij verwijderen uw identiteit van uw persoonlijke informatie (contact, gezondheid en/of financieel) en kunnen ermee werken als anonieme (“geanonimiseerde”) informatie. Geanonimiseerde individuele informatie is informatie over een gebruiker, die in een formulier gepresenteerd wordt en waarbij informatie over één anonieme gebruiker niet te onderscheiden is van informatie met betrekking tot andere anonieme gebruikers. Geanonimiseerde individuele informatie is niet in een formaat dat het voor iedereen die de informatie bestudeert mogelijk maakt om elke gebruiker persoonlijk te identificeren.

Verzamelde informatie is informatie die de gewoonten, gebruikspatronen en/of demografische gegevens van gebruikers als een groep beschrijft, maar niet de identiteit van bepaalde gebruikers onthult. Uw anonieme gegevens worden gecombineerd met de anonieme gegevens van andere gebruikers en worden statistieken. We kunnen samengevoegde informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikersgemeenschap en om te bepalen welke soorten programma’s en services we u kunnen bieden. We zouden deze anonieme informatie kunnen gebruiken om potentiële gebruikers of zakelijke partners een beeld te geven van onze gemeenschap en diensten. Samengevoegde statistische informatie kan aan derden worden verstrekt. Er is absoluut geen persoonlijk identificeerbare informatie opgenomen in de samengevoegde rapporten; elk individu blijft anoniem.

De locator-informatie is uw naam, e-mailadres, fysiek adres en/of andere gegevens waarmee iemand u persoonlijk kan identificeren. We kunnen locator-informatie gebruiken zoals nodig is voor het afdwingen van een van de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 • Rechtshandhaving en bescherming van gebruikers en de website

Voor zover toegestaan door de wet, kunnen we persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties of een Derde op grond van een juridisch verzoek, een dagvaarding of een andere juridische procedure. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken of vrijgeven zoals wettelijk is toegestaan om deze Privacyverklaring toe te passen of af te dwingen, of onze rechten, belangen of eigendommen te beschermen, evenals die van onze verbonden ondernemingen, klanten of gebruikers van de App, Websites en Services. Na een dergelijke bekendmaking aan een Derde, kan uw Persoonlijke informatie voor anderen toegankelijk zijn voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

IV.14. Privacyverklaringsuitsluitingen

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die u ons ongevraagd heeft verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie gepost op openbare en sociale mediaforums, zoals het Migraine Buddy-forum, Migraine Buddy’s UserVoice-pagina, Migraine Buddy’s sociale-mediapagina’s en websites (gezamenlijk ”Publieke platformen”), inclusief eventuele ideeën voor nieuwe producten of aanpassingen aan bestaande services en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk ”Ongevraagde informatie”). Alle dergelijke Ongevraagde informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en we zijn vrij om dergelijke Ongevraagde informatie zonder beperking of toeschrijving aan anderen te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden.

Houd er ook rekening mee dat alle persoonlijke informatie die u verstrekt om te worden weergegeven in openbaar beschikbare delen van Migraine Buddy, inclusief het tabblad Buddy, zichtbaar is voor degenen die u hebt toegevoegd of als Buddy’s wilt toevoegen en dus niet onder de voorwaarden vallen van deze Privacyverklaring. Wij kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor i) wie u toevoegt als Buddy binnen de App en ii) wat die Buddies doen met persoonlijke informatie of andere vormen van informatie, zoals maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens die u kiest om openbaar beschikbaar te maken.

Deze Privacyverklaring is ook niet van toepassing op alle informatie die u deelt op Buddies-tab in de App. Daarom adviseren wij dat u grote voorzichtigheid aan de dag legt wanneer u een Buddy toevoegt binnen de app en welke informatie u kiest om openbaar te maken via onze Services.

Vragen over de gebruiksvoorwaarden

Stuur alle opmerkingen, vragen of klachten met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden of een verzoek om toegang of correctie van uw Persoonlijke informatie per post of e-mail met behulp van de volgende contactgegevens. U kunt ook schriftelijke verzoeken aan de onderstaande contactgegevens versturen om uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie te herroepen:

support@healint.com

Leave your mobile to get a link to download the app